Özçete Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


 

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Kişisel verilerinizi ve kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyoruz.

İşbu aydınlatma metni yoluyla internet sitemizi ziyaret eden ve Özçete Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti ekranından Sigorta Talep Formu aracılığıyla tarafımıza ulaşan sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca ‘’Kanun’’) gereğince bilgilendirmekteyiz.

İnternet sitemizi ziyaretiniz sebebiyle tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik sunucu ve disk ortamında; “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na” uygun olarak toplanacak, işlenecek, ilgili kanunlarda öngörülen süre boyunca muhafaza edilecek ve süre sonunda imha edilecektir.

I) Veri Sorumlusu

Özçete Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Mersis No:0674044646500017

Adres: Eyüp Sultan Mah. Gülibrişim Sk. No:8 Pk. 34885 Sancaktepe/İstanbul

Kanun kapsamında Veri Sorumlusudur.

II) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz işlenirken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4.maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlarla işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel ilkelerine uyulması zorunludur.

Kişisel verileriniz:

a) Poliçe ve teklif işlemleri kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası, poliçe teklifi oluşturulması, poliçelerin düzenlenmesi, poliçe yenileme tekliflerinin sunulması ve poliçe iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

b) Hasar süreçleri de dahil olmak üzere taleplerinizin yönlendirilmesi,

c) Sigorta sözleşmesinin ifası kapsamında sigorta şirketleri ile süreçlerin yürütülmesi,

d) Finans ve muhasebe işlemlerinin yapılması,

e) Hukuki işlemlerin desteklenmesi,

f) Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

g) Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi

h) Kampanya, satış ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılması,

i) İletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

Amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmektedir.

III) Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, internet sitemize yapmış olduğunuz ziyaret esnasında ve sigorta talep formunu doldurmanız sonucu tarafınızdan ve açık internet kaynaklarından temin edilmektedir.

IV) Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Ziyaretçilerimizden toplanan kişisel veriler ‘II. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı’ başlığında belirtilen h, i, ve j bentlerinde sayılan amaçlar kapsamında 6698 SK. Madde 5/1 hükmü uyarınca ziyaretçilerimizin açık rızasına istinaden işlenmektedir.

Sigorta hizmetine erişmek amacıyla sigorta talep formunu dolduran ve tarafımıza ileten ziyaretçilerimizin kişisel verileri ise; ‘II. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı’ başlığında belirtilen a,b,c,d,e,f ve g bentlerinde sayılan amaçlar kapsamında ve 6698 SK Madde 5/2 a, c, ç, d, e, f bentlerinde sayılan hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

V) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda; hizmet alınan iş ortaklarına (sigorta şirketlerine), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, şirket içi ilgili departmanlara, bankalara ve tedarikçilerimize 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.8/2-a bendi uyarınca, aktarılmaktadır.

VI) İşlenen Kişisel Veriler

Kanun kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki verileriniz işlenecektir:

1-Sigorta talebiniz doğrultusunda tarafımız ile paylaştığınız kişisel bilgileriniz: Ad-Soyad, Telefon numarası, E-posta adresi.

2-Sigorta talep formunu doldurmak suretiyle tarafımız ile paylaştığınız diğer bilgiler.

VII) Kişisel Verilerinizin Muhafaza Süresi

İlgili kişisel verileriniz:

· Sigorta sözleşmesinin kurulmasının ardından sözleşme süresi boyunca ve sözleşmenin sonlandığı andan itibaren 10 yıl süre ile,

· Sigorta sözleşmesinin kurulmaması durumunda ise, sitemizi ziyaret tarihinizden itibaren 3 yıl süre ile,

fiziki veya elektronik sunucu ve disk ortamında muhafaza edilmektedir.

Söz konusu sürelerin bitimi ile “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na” ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri” ve şirketimize ait “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” doğrultusunda kişisel verileriniz imha edilecektir.

VIII) Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Tarafımız ile paylaştığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için 6698 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini alıyoruz.

IX) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme

c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme

d) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılmış olup olmadığını ve aktarım durumunda aktarım yapılan kişileri öğrenme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı ve/veya meşru menfaatinin bulunmaması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duyulmasını talep etme,

h) Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme

i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

X) Veri Sorumlusuna Başvuru

Yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.oztekoto.com.tr internet adresimizden ulaşabileceğiniz gibi Kişisel Veri Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz ve yazılı olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Biz Sizi Arayalım

Numaranızı bırakın konusunda uzman yetkililerimizle en kısa sürede sizinle irtibata geçeceğiz.